Ile kosztuje upadłość konsumencka?

Jaki jest koszt ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Pomoc w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej dla Gdańska, Gdyni, Sopotu i okolic Trójmiasta

Ile kosztuje upadłość konsumencka?​

Upadłość konsumencka jest przez wielu postrzegana jako ostateczność. Kojarzy się z przykrymi konsekwencjami, ponieważ jest ściśle związana z problemami finansowymi. Podjęcie decyzji o ogłoszeniu upadłości najczęściej wynika z trudnej sytuacji materialnej, której nie sposób przezwyciężyć. Specyfika tego postępowania zdaje się być sama w sobie nie do pogodzenia z koniecznością ponoszenia wszelakich opłat. Czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej kosztuje? Jeżeli tak, to ile? Co zrobić, jeżeli nie stać mnie na podstawowe wydatki, a chcę ogłosić upadłość? Czy jestem skazany na życie z długami?

ile kosztuje upadłość konsumencka? Opłata od wniosku

Jak już wspomniałem w jednym z poprzednich wpisów, od wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej pobiera się opłatę podstawową. Na chwilę obecną opłata podstawowa wynosi 30 zł. Stanowi o tym art. 76a ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy odpowiedniego sądu, który zazwyczaj znajdziemy na jego stronie internetowej. Przykładowo, gdański sąd upadłościowy informację o opłatach sądowych zamieścił w taki sposób. Co jednak zrobić, jeżeli nie stać Cię na ponoszenie nawet takich opłat? W takiej sytuacji masz prawo ubiegać się o to, aby sąd zwolnił Cię z opłaty od wniosku. Taki wniosek należy odpowiednio uzasadnić, przedkładając w tym celu niezbędną dokumentację.

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot. SKONTAKTUJ się ze mną wypełniAJĄC formularz kontaktowy.

Opłata od wniosku… i co dalej?

W tym miejscu dla osób ubiegających się o oddłużenie mam jedną dobrą, a drugą nieco gorszą wiadomość. Dobra wiadomość jest taka, że wraz z uiszczeniem opłaty od wniosku kończy się postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Oznacza to, że postępowanie upadłościowe wchodzi w drugą fazę, a mianowicie postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Ta nieco gorsza wiadomość jest niestety związana z koniecznością poniesienia kolejnych opłat. Jakie to opłaty i czy zawsze musisz je ponieść?

Ile kosztuje upadłość konsumencka? wynagrodzenie syndyka

Co do zasady ustawodawca nie określił jednoznacznie ile wynosi wynagrodzenie syndyka. Przy ustalaniu wynagrodzenia syndyka sąd zachowuje więc określoną swobodę. Przepisy przewidują jednak pewne kryteria, które mają wpływ na wysokość opłaty za czynności syndyka. Wysokość wspomnianych kosztów jest uzależniona od poniższych kwestii.

Co wpływa na wynagrodzenie?

  1. W pierwszej kolejności istotne jest to, jaka jest wysokość funduszów masy upadłości. Chodzi tu o majątek, jakim w chwili ogłoszenia upadłości dysponowała osoba ubiegająca się o upadłość.
  2. Następnie bierze się pod uwagę stopień, w jakim zostaną zaspokojeni wierzyciele. Istotne w tym kontekście są czynności, jakie musi podjąć syndyk, aby wierzyciele zostali zaspokojeni.
  3. Równie ważny jest szeroko rozumiany nakład pracy, jaki syndyk musi ponieść w trakcie danego postępowania.
  4. Nierozerwalnie z poprzednim punktem związany jest zakres czynności podejmowanych przez syndyka w postępowaniu. Im więcej czynności musi podjąć syndyk, tym bardziej wynagrodzenie wzrasta.
  5. Oprócz ilości czynności, których musi dokonać syndyk istotny jest stopień ich trudności.
  6. Ostatnim kryterium, jaki sąd bierze pod uwagę ustalając wynagrodzenie syndyka jest czas trwania postępowania. Nie trudno się domyślić, że im dłużej trwa postępowanie, tym większe będzie wynagrodzenie syndyka.

Jak wysokie może być wynagrodzenie syndyka?

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że konieczność uiszczenia wynagrodzenia syndyka jest przeszkodą nie do przejścia. Zapewne zadchodzicie w głowę skąd wziąć pieniądze na to, by zapłacić syndykowi, skoro sami chcecie ogłosić upadłość. Chcę podkreślić, że tego rodzaju wątpliwości są w pełni zrozumiałe. Zapewne zastanawiacie się jak to możliwe, że mamy do czynienia z wciąż rosnącą ilością ogłosznych upadłości. Czy to oznacza, że aby ogłosić upadłość muszę mieć odłożone pieniądze, i to całkiem sporo? Postaram się krótko, ale skutecznie rozwiać te narastające wątpliwości. Ale po kolei.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA GDAŃSK, GDYNIA, SOPOT. SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ WYPEŁNIAJĄC FORMULARZ KONTAKTOWY.

Wynagrodzenie syndyka i „widełki”

Zgodnie z art. 4919 Prawa upadłościowego, wynagrodzenie syndyka musi mieścić się w określonych przepisami widełkach. W myśl ust. 2 wspomnianego przepisu wynagrodzenie syndyka ustala się w wysokości od jednej czwartej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do jego dwukrotności. Natomiast jeżeli w danej sprawie zajdzie szczególnie uzasadniony przypadek, sąd ma prawo ustalić wynagrodzenie syndyka w wysokości do czterokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym wspomniałem w zdaniu poprzednim.

Szczególnie uzasadniony przypadek

W związku z powyższym powstaje jedno, zasadnicze pytanie. Mianowicie kiedy będziemy mieli do czynienia ze szczególnie uzasadainonym przypadkiem, a co za tym idzie – kiedy wynagrodzenie syndyka może wzrosnąć? Przyjmuje się, że wynagrodzenie syndyka może wynieść aż do czterokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wtedy, gdy mamy do czynienia ze zwiększonym nakładem jego pracy. Może on wynikać w szczególności ze stopnia skomplikowania postępowania czy liczby wierzycieli.

Tymczasowe pokrycie kosztów przez skarb państwa

Upadłość konosumencka jest w istocie rzeczy ogromnym ukłonem w stronę osób, które borykają się z problemami finansowymi. Oczywiście, wiąże się z często nie małymi wyrzeczeniami. Żeby nie być gołosłownym wystarczy powiedzieć, że nawet całkowity brak majątku dłużnika nie tamuje możliwości prowadzenia postępowania i nie jest podstawą do oddalenia wniosku lub umorzenia postępowania. Jeżeli upadły nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania, koszty te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa. Co istotne, pokrycie kosztów przez Skarb Państwa odnosi się wyłącznie do kosztów, nie zaś do zobowiązań masy.

Czym są zobowiązania masy upadłości?

Zobowiązaniami masy są m.in. należności ze stosunku pracy przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości. Będą nimi również zobowiązania z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia masy upadłości czy też z umów, jakie upadły zawarł przed ogłoszeniem upadłości, a których wykonania zażądał syndyk. Z zobowiązaniami masy mamy do czynienia również wtedy, gdy chodzi o inne zobowiązania powstałe z czynności syndyka. Będą nimi też renty, które przypadają za czas po ogłoszeniu upadłości. Mowa tu np. o rentach odszkodowawczych.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące szeroko pojętej upadłości – zapraszam do kontaktu!

Martin Treder
kontakt@upadlosc-trojmiasto.pl
504 054 720

Dodaj komentarz