Ile trwa postępowanie upadłościowe? – część II

Dziś nieco więcej o tym, jak długo trwa drugi etap postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Pomoc w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej dla Gdańska, Gdyni, Sopotu i okolic Trójmiasta

Ile trwa postępowanie upadłościowe? – część II

Ile trwa postępowanie upadłościowe – część II

Zgodnie z obietnicą, jaką złożyłem Wam w ostatnim wpisie, dzisiaj opowiem nieco więcej o drugim etapie postępowania upadłościowego. Na wstępie zachęcam do krótkiej lektury o tematyce zbliżonej do tej, którą zajmuję się na codzień. Upadłość ogłosił Idea Bank – więcej na ten temat pisała m.in. Polska Agencja Prasowa. Jak już wspomniałem, pierwszy etap postępowania upadłościowego to postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Rozpoczyna się wraz ze złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, a kończy w chwili, gdy sąd wyda postanowienie o ogłoszeniu upadłości.

Etap drugi postępowania upadłościowego – właściwe postępowanie upadłościowe

Początek drugiego etapu postępowania upadłościowego jest równoznaczne z tym, że sąd powołuje syndyka. Główną rolą syndyka jest to, aby czuwał on nad przebiegiem postępowania upadłościowego. Więcej o tym, jakie zadania ma syndyk w toku postępowania pisałem TUTAJ. Natomiast o tym, kiedy możemy złożyć skargę na czynności syndyka pisałem TUTAJ i TUTAJ. Nie kto inny jak właśnie syndyk odpowiada za to, by ustalić skład i wartość masy upadłości. Odpowiada również za to, aby sporządzić spis wierzytelności. W sytuacji, gdy dłużnik (upadły) posiada majątek, który syndyk może spieniężyć, wyprzedaje go, by następnie dokonać podziału tak uzyskanych sum z ich sprzedaży. Jeżeli jednak upadły nie posiada majątku, który może upłynnić (sprzedać), syndyk pomija wspomniane czynności. W takim wypadku przechodzi do ustalenia planu spłaty wierzycieli. Brak majątku po stronie dłużnika oznacza, że postępowanie zazwyczaj trwa znacznie krócej. Najczęściej będzie to okres od około pół roku do nawet kilkunastu miesięcy.

Ile trwa postępowanie upadłościowe – część II

Plan spłaty wierzycieli

Co się tyczy samego planu spłaty wierzycieli, jeżeli sytuacja tego wymaga syndyk sporządza jego projekt. Jednak to sąd ma ostateczny wpływ na to, czy zaakceptuje projekt planu spłaty w kształcie zaproponowanym przez syndyka. Syndyk przejdzie do sporządzenia projektu wtedy, gdy z sum uzyskanych ze sprzedaży majątku upadłego nie będzie można uregulować jego wszystkich długów. Plan spłaty będzie sporządzany również wtedy, gdy dłużnik w ogóle nie posiada majątku.

To, ile będzie trwało ustalanie planu spłaty wierzycieli zależy od kilku czynników. Po pierwsze, istotne są działania sędziego komisarza, sądu oraz wierzycieli. Co oczywiste, im sprawniej będą oni działać, tym szybciej plan spłaty zostanie ustalony. Wierzyciele mają określony czas na zgłaszanie swoich wierzytelności, z kolei sąd i sędzie komisarz również powinni działać w określonym tempie. Ważna jest też sytuacja życiowa upadłego. Jeżeli brak jest perspektyw na to, by upadły dokonywał jakichkolwiek spłat, sąd może umorzyć jego długi. Do umorzenia dojdzie np. wtedy, gdy upadły jest trwale niezdolny do pracy ze względu na podeszły wiek czy trwałą niezdolność do podjęcia pracy zarobkowej.

Jak już wspomniałem w jednym z poprzednich wpisów, plan spłaty to pewnego rodzaju harmonogram. Sąd określa w nim sumę, jaką dłużnik będzie musiał uiszczać na rzecz wierzycieli. Ustala w nim również okres, w jakim dłużnik będzie musiał takich spłat dokonywać. Dopiero spełnienie tych warunków pozwoli na ostateczne umorzenie części jego zobowiązań.

Ile TRWA POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE? – część druga i zakończenie postępowania

Po prawidłowym zrealizowaniu planu spłaty wierzycieli sąd wyda kolejne postanowienie. Poinformuje w nim o tym, w jakiej wysokości dłużnik spłacił ciążące na nim długi. Oprócz tego sąd odniesie się do tego, jaka część długów upadłego zostanie umorzona. Co istotne, warto wiedzieć, że każda sytuacja jest inna. Czas trwania każdego postępowania będzie w związku z tym różny. Nie ma więc jednoznacznej odpowiedzi na to jak długo trwa postępowanie upadłościowe. W niektórych przypadkach może to być rok, w niektórych postępowanie może potrwać nawet 8 czy 10 lat. Wszystko zależy od tego, jak wiele dokumentacji trzeba uzyskać, jak będzie się zachowywał sąd, sędzie komisarz, syndyk i wierzyciele. Istotne jest również to, jaka jest sytuacja konkretnego dłużnika.

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot. SKONTAKTUJ się ze mną wypełniAJĄC formularz kontaktowy.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące szeroko pojętej upadłości – zapraszam do kontaktu!

Martin Treder
kontakt@upadlosc-trojmiasto.pl
504 054 720

Dodaj komentarz