Niezłożenie w terminie wniosku o upadłość cz. II

Pomoc w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej dla Gdańska, Gdyni, Sopotu i okolic Trójmiasta

Niezłożenie w terminie wniosku o upadłość cz. II

Zgodnie z obietnicą, jaką złożyłem Wam w poprzednim poście, dziś najpierw opowiem Wam krótko o stanie niewypłacalności. Następnie przejdę także do przepisów regulujących przestrzeganie terminów w kontekście wniosku o upadłość. Na koniec krótko przybliżę Wam zagadnienie osób prawnych.

Niezłożenie w terminie wniosku o upadłość cz. II – stan niewypłacalności

Stan niewypłacalności – dlaczego jest taki ważny?

Dokładne ustalenie, kiedy powstał stan niewypłacalności dłużnika, jest niezwykle istotne. Nie ma dwóch takich samych przypadków, dlatego historia każdego klienta musi być jak najdogłębniej przeanalizowana. Mówiąc o stanie niewypłacalności chodzi o ustalenie daty, kiedy dłużnik utracił zdolność do wykonywania jego wymagalnych zobowiązań. Wymagalnymi zobowiązaniami są takie zobowiązania, których spełnienia może domagać się wierzyciel. Wspomniana analiza ma na celu ustalenie momentu, w którym dłużnik powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Jak już wspomniałem, sytuacja każdego klienta jest inna. W związku z tym ustawodawca zawarł w art. 11 ust. 1 Prawa upadłościowego niezwykle ważną regulację. Przepis ten wprowadza domniemanie powstania stanu niewypłacalności. Zgodnie z jego brzmieniem domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu takich zobowiązań przekracza trzy miesiące. Celem tej regulacji jest ułatwienie oceny, kiedy minął trzeci miesiąc od momentu, gdy dłużnik przestał spłacać swoje wymagalne zobowiązania. To właśnie najpóźniej w tym momencie dłużnik powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Jak już wspomniałem w poprzednich wpisach, obowiązek ten dotyczy przedsiębiorców, ponieważ ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez osoby nieprowadzące działalności jest dobrowolne.

PRZEPISY upadłościowe, które REGULUją PRZESTRZEGANIE TERMINU

Ustawodawca z jednej strony daje dłużnikom dość długi termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Z drugiej strony oznacza to, że nieprzestrzeganie takiego terminu może się wiązać z poważnymi konsekwencjami. Wynika to z szeregu przepisów, nie tylko Prawa upadłościowego. Te konsekwencje odnoszą się m.in. do poniższych kwestii.

  1. Pierwsza kwestia odnosi się do pozbawienia prawa prowadzenia działalności gospodarczej lub w ramach spółki cywilnej. Pozbawienie takich praw może się odnosić także do zarządców sukcesyjnych, członków rad nadzorczych oraz komisji rewizyjnych. Praw mogą też zostać pozbawieni reprezentacji oraz pełnomocnicy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Pozbawienie praw dotyczy też spółek handlowych, przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni, fundacji oraz stowarzyszeń. Mówi o tym art. 373 Prawa upadłościowego.
  2. Drugą kwestią jest odpowiedzialność cywilna w stosunku do wierzycieli. Odpowiedzialność ta odnosi się do szkód powstałych w wyniku nieterminowego złożenia wniosku. Więcej na ten temat przewiduje art. 21 Prawa upadłościowego oraz art. 299 Kodeksu spółek handlowych.
  3. Kolejna kwestia odnosi się do odpowiedzialności członków zarządu spółki kapitałowej z tytułu zaległości podatkowych. Więcej informacji na ten temat mówi art. 116 Ordynacji podatkowej.
  4. Ostatnia z istotnych kwestii ma związek z odpowiedzialnością karną członków zarządu spółki oraz likwidatorów, którzy nie złożyli wniosku o ogłoszenie upadłości pomimo tego, że były ku temu przesłanki. Więcej informacji w tym temacie przewidział art. 586 Kodeksu spółek handlowych

Osoby prawne

OSOBY PRAWNE, które posiadają zdolność prawną

Na końcu odniosę się krótko do osób prawnych. Zasadniczo w kontekście osób prawnych wyróżnia się osoby prawne posiadające osobowość prawną i nieposiadające osobowości prawnej. W skład osób prawnych posiadających osobowość prawną wchodzą spółki kapitałowe. Bazując na doświadczeniu, najczęściej występującymi spółkami kapitałowymi są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Często możemy się również spotkać ze spółkami akcyjnymi. Od niedawna do polskiego systemu prawnego ustawodawca wprowadził też proste spółki akcyjne. Na chwilę obecną ta ostatnia forma prawna nie jest spotykana często, jednakże z uwagi na jej „hybrydowy charakter” będziemy mogli się z nią spotykać coraz częściej.

Osoby prawne, które nie posiadają osobowości prawnej, a którym ustawa przyznaje zdolność prawną

Drugą kategorię osób prawnych stanowią jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną. Nie wchodząc zbyt dokładnie w ich charakterystykę (nie jest to na tę chwilę potrzebne), dzielimy je na kilka podstawowych jednostek. Są nimi:

  • Często spotykane – spółki osobowe. Mowa tu o spółkach: jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych.
  • Państwowe jednostki budżetowe, na przykład Urząd Skarbowy.
  • Wspólnoty mieszkaniowe.
  • Stowarzyszenia zwykłe.
  • Partie polityczne (przed wpisem do ewidencji).

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot. SKONTAKTUJ się ze mną wypełniAJĄC formularz kontaktowy.

Niezłożenie w terminie wniosku o upadłość cz. II – CO WYRÓŻNIA osoby prawne?

W odniesieniu do niewypłacalności osób prawnych pojawia się kolejne domniemanie niewypłacalności. Mianowicie o ich niewypłacalności mówi się, gdy ich zobowiązania pieniężne przekraczają wartość ich majątku. Co istotne, stan ten musi się utrzymywać przez więcej niż 24 miesiące. Tak długi okres bierze się z tego, że chwila wykrycia niewypłacalności wystąpi przeważnie w innym czasie, niż jej powstanie. W omawianym kontekście ważny jest również obowiązek sporządzenia bilansu (o czym jedynie wspominam, ponieważ jest to skomplikowana materia). Jeżeli wartość zobowiązań dłużnika będzie wyższa, niż majątek – jest to znak, że trzeba obserwować dany podmiot pod kątem właśnie niewypłacalności. Obserwacja ma na celu ustalenie, kiedy powstał wspomniany stan. Po upływie 24 miesięcy odpowiednie osoby powinny złożyć wniosek.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące szeroko pojętej upadłości – zapraszam do kontaktu!

Martin Treder
kontakt@upadlosc-trojmiasto.pl
504 054 720

Dodaj komentarz