Plan spłaty wierzycieli

Czym jest plan spłaty wierzycieli?

Pomoc w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej dla Gdańska, Gdyni, Sopotu i okolic Trójmiasta

Plan spłaty wierzycieli

Już w jednym z moich poprzednich wpisów odniosłem się do tego, czym jest plan spłaty wierzycieli. Po krótce planem spłaty wierzycieli jest swoistego rodzaju okres próbny, który upadły musi w sposób należyty zrealizować, aby doszło do umorzenia jego długów. W dzisiejszym opowiem nieco szerzej o tym zagadnieniu. Kiedy jest ustalany plan spłaty wierzycieli? W stosunku do kogo sąd taki plan ustala? Na jak długo sąd może wyznaczyć plan spłaty wierzycieli i w jakiej wysokości? Czy już ustalony plan spłaty może ulec zmianie? W końcu – jaki wpływ na jego długość może mieć wina umyślna i rażące niedbalstwo w doprowadzeniu przez upadłego do niewypłacalności?

Plan spłaty wierzycieli – czym jest?

Wiele osób, które chce ogłosić upadłość uważa, że celem upadłości konsumenckiej jest „uzyskanie” postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Nic bardziej mylnego, dlatego wspominam o tym już na początku. W rzeczywistości w postępowaniu upadłościowym chodzi o to, aby uzyskać korzystne warunki planu spłaty wierzycieli. Szczerze powiedziawszy, wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej jest tak naprawdę początkiem, nie rzadko długiej i skomplikowanej, drogi. Od prawidłowej realizacji planu spłaty wierzycieli tak naprawdę zależy to, czy zobowiązania upadłego zostaną umorzone. Na plan spłaty składają się zasadniczo dwie kwestie. Pierwsza z nich to projekt planu, którego celem jest podział sum pieniężnych uzyskanych z likwidacji (spieniężenia) majątku upadłego. Druga odnosi się do tego, w jaki sposób zostaną zaspokojeni jego wierzyciele. Mówiąc o sposobie mam na myśli w jakim czasie i w jakiej wysokości upadły będzie musiał spłacić swoje zobowiązania. Za sporządzenie projektu planu spłaty wierzycieli odpowiada syndyk. Następnie, po jego akceptacji, sąd taki projekt zatwierdza.

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot. SKONTAKTUJ się ze mną wypełniAJĄC formularz kontaktowy.

Plan spłaty wierzycieli – kiedy sąd go ustala?

Plan spłaty jest jednym z ostatnich etapów postępowania upadłościowego. Po tym, jak wierzycielom upłynie termin na zgłoszenie wierzytelności i majątek upadłego zostanie spieniężony, syndyk sporządza projekt planu spłaty wierzycieli. Następnie, kiedy sąd wysłucha upadłego, wierzycieli i syndyka, sąd przystępuje do ostatecznego ustalenia planu spłaty. W sytuacji, gdy upadły nie posiadał majątku, który syndyk mógłby spieniężyć, ustalenie planu spłaty może nastąpić nawet po kilku miesiącach od wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Nie będzie z pewnością zaskoczeniem, że posiadanie przez upadłego majątku podlegającego likwidacji najczęściej będzie skutkować wydłużeniem tego procesu.

Na jak długo może zostać waznaczony plan spaty wierzycieli?

Długość planu spłaty zależy w dużej mierze od sytuacji życiowej i postawy upadłego. Zasadą jest, że plan spłaty wierzycieli sąd wyznacza na okres do 36 miesięcy. Najczęściej plan spłaty trwa 3 lata. Dlaczego tak się dzieje? Wynika to głównie z tego, że w postępowaniu upadłościowym istotny jest zrównoważony tryb postępowania. Postępowanie z jednej strony prowadzi do zaspokojenia wierzycieli, a z drugiej – powinien uwzględniać sytuację życiową upadłego. Zdarza się, że sąd wyznacza plan spłaty na okres dłuższy niż 36 miesięcy. Do takiej sytuacji dojdzie wtedy, kiedy upadły doprowadził do stanu swojej niewypłacalności lub go pogłębił z winy umyślnej lub przez rażące niedbalstwo. Maksymalny okres planu spłaty to 7 lat (84 miesiące). Sąd może ustalić plan spłaty na okres krótszy niż 3 lata.

Więcej informacji na temat planu spłaty wierzycieli ustawodawca zamieścił w art. 49115 Prawa upadłościowego.

zmiana planu spłaty wierzycieli

Czy plan spłaty wierzycieli może ulec zmianie?

CZY MOŻNA ZMIENIĆ PLAN SPŁATY?

Plan spłaty ma doprowadzić do tego, aby wierzyciele zostali zaspokojeni w jak największym stopniu. Ustawodawca przewidział sytuacje, w których będzie mogło dojść do zmiany planu spłaty wierzycieli. Jedna z takich sytuacji ma miejsce wtedy, gdy upadły nie będzie w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań. Może w takim wypadku złożyć wniosek o zmianę warunków ustalonego wobec niego planu spłaty. Sąd, po wysłuchaniu wierzycieli, może podjąć decyzję np. o wydłużeniu planu spłaty o określoną ilość miesięcy. Jeżeli sytuacja majątkowa upadłego znacznie się poprawi, zarówno on, jak i jego wierzyciele mogą wystąpić z wnioskiem o skrócenie planu spłaty. Odpowiadając na liczne pytania, wzrost wynagrodzenia upadłego nie może stanowić podstawy wniosku o zmianę planu spłaty wierzycieli. Natomiast podstawę taką może stanowić np. otrzymanie lub wygranie wysokiej sumy pieniężnej.

wina umyślna i rażące niedbalstwo

WPŁYW UMYŚLNEJ WINY I RAŻĄCEGO NIEDBALSTWA NA PLAN SPŁATY.

Plan spłaty wierzycieli sąd może również wyznaczyć na okres od 36 do 84 miesięcy. Dzieje się tak wtedy, gdy sąd dopatrzy się winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa w doprowadzeniu przez upadłego do osiągnięcia stanu niewypłacalności lub do jego pogłębienia. Co więcej, sąd może w takim wypadku uniemożliwić upadłemu umorzenie tych zobowiązań, które nie zostały przez niego spłacone podczas realizacji planu spłaty. Oznacza to, że po jego zrealizowaniu wierzyciele w dalszym ciągu będą mogli dochodzić zaspokojenia swoich wierzytelności od upadłego.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące szeroko pojętej upadłości – zapraszam do kontaktu!

Martin Treder
kontakt@upadlosc-trojmiasto.pl
504 054 720

Dodaj komentarz