Postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot i okolice Trójmiasta

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Jak już wspomniałem w jednym z poprzednich wpisów, wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest pismem procesowym. Jeżeli chodzi natomiast o postanowienie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, w najszerszym tego słowa znaczeniu jest to orzeczenie sądowe. Orzeczeniem sądowym jest swoistego rodzaju decyzją, na podstawie której sąd kształtuje sytuację strony postępowania. W związku z tym takie orzeczenie musi zawierać określone informacje. Nie inaczej wygląda to w przypadku właśnie postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Co więc „mówi nam” tego rodzaju postanowienie i jak kształtuje sytuację dłużnika?

Dłużnik a upadły

Pierwszą fazę postępowania upadłościowego określamy jako postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Na tym etapie sąd nadaje sprawie sygnaturę „GU”, a jego stroną jest dłużnik. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości ma na celu weryfikację, czy w określonym przypadku zachodzą przesłanki niezbędne do ogłoszenia upadłości. Spełnienie takich przesłanek wieńczy wydanie przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wraz z wydaniem rzeczonego postanowienia rozpoczyna się kolejna faza postępowania, zwana właściwym postępowaniem upadłościowym. Zmienia się sygnatura, która od tej chwili przeszktałca się w „GUp”. Również w miejsce strony wnioskującej o upadłość, dotychczas zwanej dłużnikiem, pojawia się upadły.

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot. SKONTAKTUJ się ze mną wypełniAJĄC formularz kontaktowy.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej – co zawiera?

Treść postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej reguluje art. 4915 Prawa upadłościowego. W myśl tego przepisu sąd, który wydał postanowienie, zamieszcza w nim niżej wymienione informacje.

Dane identyfikacyjne dłużnika

Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL dłużnika (upadłego). Jeżeli upadły nie posiada numeru PESEL – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację. O tym, jakie dane umożliwiają taką identyfikację szerzej pisałem TUTAJ.

NIP, jeżeli upadły miał taki numer w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku.

Zaznaczenie, że upadły nie prowadzi działalności gospodarczej

Wezwanie wierzycieli do zgłaszania wierzytelności

Wezwanie odbywa się w terminie, który zakreśla sąd. Wynosi on 30 dni i jest liczony od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. O zgłoszonych wierzytelnościach informowany jest syndyk poprzez dostarczenie mu rzeczonej informacji na adres wskazany w postanowieniu sądu.

Wezwanie osób, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego

Z tym zastrzeżeniem, że nie zostały one ujawnione przez wpis w księdze wieczystej. Ich zgłoszenie następuje w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Co istotne, niewywiązanie się ze wspomnianego obowiązku może skutkować utratą prawa powyływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. O tym, czym są prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości więcej w kolejnych wpisach.

Wyznaczenie syndyka

Wyznaczenie sydnyka polega na tym, że sąd wskazuje jego imię i nazwisko.

Tryb prowadzenia postępowania

Postępowanie może być prowadzone jako postępowanie odrębne albo postępowanie ogólne. O tym, czym różnią się oba te tryby dowiecie się z kolejnych wpisów. Co istotne, ważnym aspektem jest pojawienie się w trybie ogólnym osoby sędziego-komisarza.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej – wzór

Jak już wspomniałem, postanowienie o ogłoszeniu upadłości jest pismem procesowym. W związku z tym takie postanowienie powinno w każdym przypadku zawierać określone informacje. Są nimi m.in. data wydania postanowienia czy określenie sądu, który je wydał. W dalszej kolejności jego treść prezentuje się wedle poniższego schematu.

  1. Sąd postanawia ogłosić upadłość dłużnika. Wskazuje ponadto jego dane, zgodnie z informacjami podanymi powyżej.
  2. Następnie sąd określa, że dłużnik jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.
  3. W dalszej kolejności sąd wyznacza syndyka, wskazuje jego imię i nazwisko oraz numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego.
  4. Kolejna informacja to wezwanie wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi. W tym miejscu sąd podaje adres, na jaki należy dokonać takiego wezwania oraz stosowny termin.
  5. Dalej wzywane są osoby, którym przysługują prawa określone w pkt 5 powyżej. Sąd wskazuje ponadto sygnaturę sprawy, w związku z którą należy takie osoby wezwać oraz stosowny termin. Informuje o rygorze utraty prawa powoływania się na wspomniane prawa zgodnie z pkt 5 powyżej.
  6. W następnym punkcie sąd informuje o trybie, w jakim będzie prowadzone postępowanie.
  7. Przedostatni punkt postanowienia odnosi się do przyznania syndykowi zaliczki na pokrycie kosztów postępowania. Sąd określa wysokość takiej kwoty oraz może zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa na rachunek bankowy syndyka.
  8. Na końcu sąd wskazuje na podstawę jurysdykcji sądów polskich.

Braki formalne wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Nie ulega wątpliwości, że z uwagi na specyfikę postępowania upadłościowego upadłemu zależy na jak najszybszym doprowadzeniu sprawy do końca. Doświadczenie podpowiada, że sąd upadłościowy w Gdańsku jest jednym z najdłużej rozpatrujących wnioski upadłościowe sądów w Polsce. Więcej na ten temat pisałem w jednym z poprzednich postów. W wielu przypadkach mamy jednak wpływ na to, w jakim czasie zostanie rozpatrzony nasz wniosek. A przynajmniej możemy dołożyć starań, żeby nie ulegał on bezsensownemu wydłużeniu. W rezultacie, aby zapobiec nadmiernemu „przeciąganiu” postępowania, powinniśmy skrupulatnie sporządzić wniosek.

Jakie są powody długich postępowań?

Dzieje się tak, ponieważ w sytuacji, gdy nasz wniosek jest dotknięty tak zwanymi brakami formalnymi, sąd ma prawo wniosek zwrócić. Często nie ma przy tym znaczenia rodzaj oraz waga dostrzeżonego uchybienia. Dla sądu nie ma znaczenia, czy brak polega na zupełnym pominięciu części wniosku, czy też na niedołączeniu jednej strony załącznika. Jest to istotne o tyle, że zwrot wniosku z powodu braków formalnych skutkuje wezwaniem do jego uzupełnienia. Z kolei uzupełnienie wniosku będące skutkiem takiego wezwania sprawia, że termin na jego rozpatrzenie biegnie dopiero od momentu uzupełnienia braku. Konkludując, jeżeli sąd dopatrzy się w naszym wniosku choćby małych nieścisłości – wzywa on do ich uzupełnienia. I dopiero od chwili uczynienia zadość warunkom sądu wniosek jest rozpatrywany niejako od początku.

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot. SKONTAKTUJ się ze mną wypełniAJĄC formularz kontaktowy..

Odwołanie od postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Co w sytuacji, gdy sąd w naszej opinii bezzasadnie oddalił nasz wniosek o ogłoszenie upadłości? Czy w takim wypadku możemy jakoś wyrazić nasze niezadowolenie z takiej, a nie innej decyzji sądu? Na szczęście odpowiedź jest twierdząca. Możemy, a w niektórych wypadkach nawet powinniśmy odwołać się od niezadowalającej nas decyzji sądu. Odwołanie składamy w formie zażalenia na postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Co istotne w kontekście tego rodzaju środka odwoławczego, na jego złożenie mamy zaledwie 7 dni. Termin na wniesienie zażalenia rozpoczyna bieg od dnia doręczenia postanowienia w przedmiocie oddalenia wniosku.

Na zakończenie zachęcam do śledzenia dalszych postów na blogu, a w razie jakichkolwiek pytań – do kontaktu!

Martin Treder
kontakt@upadlosc-trojmiasto.pl
504 054 720

Dodaj komentarz