Skarga na czynności syndyka część druga

Skargę na czynności syndyka – część druga

Pomoc w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej dla Gdańska, Gdyni, Sopotu i okolic Trójmiasta

Skarga na czynności syndyka – część druga

Zgodnie z obietnicą, którą złożyłem Wam w ostatnim poście, w dzisiejszym poście przybliżę Wam nieco bardziej kwestię skargi na czynności syndyka. Opowiem Wam o tym, kiedy i jak wierzyciele powiadamiani o skardze na czynności syndyka. Odniosę się też do tego, kiedy sąd może odrzucić skargę na czynności syndyka i co w takiej sytuacji możecie zrobić. Przybliżę Wam również również zagadnienie środków dyscyplinujących syndyka.

skarga na czynności syndyka część druga – powiadomienie wierzycieli

Istotną kwestią w kontekście skargi na czynności syndyka jest powiadomienie wierzycieli o tym, że skarga została złożona. Racjonalny ustawodawca powinien zdawać sobie sprawę, że nie wszyscy musimy znać przepisy regulujące przepisy o postępowaniu upadłościowym. W końcu nie każdy musi przecież korzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Jeżeli zainteresowany złoży skargę na czynności syndyka, sąd powiadamia wierzycieli upadłego w trybie art. 4916a ust. 1 Prawa upadłościowego. Ponadto znajdziecie w nim niezbędne pouczenia o obowiązujących w tym zakresie terminach.

Co istotne, ustawa stanowi, że sąd powinien rozpoznać skargę w terminie 7 dni od dnia jej wpływu. Niestety, termin ten jest terminem instrukcyjnym. Oznacza to, że w przeciwieństwie do terminu ustawowego może on ulec wydłużeniu w razie braków formalnych skargi. Braki musimy uzupełnić w terminie wyznaczonym przez sąd. W takiej sytuacji termin liczymy od dnia wpływu takiego uzupełnienia.

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot. SKONTAKTUJ się ze mną wypełniAJĄC formularz kontaktowy.

odrzucenie skargi na czynności syndyka

Ustawodawca przewiduje kilka przypadków, w których sąd ma prawo odrzucić skargę na czynności syndyka. Do odrzucenia skargi dojdzie np. wtedy, gdy w wyznaczonym terminie nie zostaną uzupełnione braki formalne skargi. Sąd może odrzucić skargę również wtedy, jeżeli skarga zostanie wniesiona po terminie wskazanym w ustawie. Sąd nie rozpatrzy skargi w sytuacji, gdy nie będzie dopuszczalna z innych przyczyn wymienionych w przepisach. Jeżeli wahacie się, czy możecie złożyć skargę – chętnie pomogę w rozwiązaniu Waszego problemu. Co istotne, jeśli sąd odrzuci skargę na czynności syndyka przysługuje nam prawo do złożenia stosownego zażalenia.

Czy odrzucenie skargi oznacza brak nadziei?

Uspokajam, że nawet, jeżeli skarga zostanie odrzucona – nie jest to równoznaczne z końcem nadziei na pomyślne rozwiązanie sprawy. Nie ulega wątpliwości, że kwestie formalne w postępowaniu upadłościowym są przestrzegane bardzo rygorystycznie. Sąd ma jednak obowiązek, aby uwzględnić powołane w skardze okoliczności. Oczywistym jest, że sąd uwzględni je, gdy skargę uwzględni. Jednakże w sytuacji, kiedy sąd przenalizuje skargę i uzna, że zasługuje na uwzględnienie – również ma prawo to zrobić. Najczęściej sąd w takiej sytuacji zobowiąże syndyka do wykonania lub zakazania określonych czynności. Innym rozwiązaniem jest stwierdzenie wadliwości czynnościs syndyka. Sąd podejmuje taką decyzję wtedy, gdy nie ma potrzeby nakazywać bądź zakazywać określonych czynności.

Środki dyscyplinujące syndyka

Poza wskazanymi wyżej uprawnieniami nadzorczymi sądu, sąd może zastosować wobec syndyka inne środki, które kontrolują poczynania syndyka. W myśl z art. 169a Prawa upadłościowego sędzia-komisarz upomina syndyka, jeżeli nie wykonuje albo nienależycie wykonuje swoje obowiązki. W razie istotnego uchybienia lub braku w realizowaniu obowiązków pomimo tego, że syndyk sąd upomni syndyka, sędzia-komisarz ma prawo nałożyć na syndyka grzywnę. Wysokość grzywny waha się w granicy od 1000 zł do 30 000 zł. Wymierzając grzywnę sąd bierze pod uwagę zarówno stopień uchybienia, jak i jego wagę. Uprawnienie do zastosowania środków dyscyplinujących stanowi wyraz podstawowego uprawnienia sądu. Mam tu na myśli uprawnienie sądu do kierowania postępowaniem upadłościowym oraz sprawowanie nadzoru nad czynnościami syndyka. Sąd ma obowiązek pilnować, by syndyk nie dopuszczał się zachowań niezgodnych z przepisami. Jeżeli sąd dopatrzy się jakichkolwiek nieprawidłowości w zachowaniu syndyka – jesteście uprawnieni do złożenia w tym zakresie skargi.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące szeroko pojętej upadłości – zapraszam do kontaktu!

Martin Treder
kontakt@upadlosc-trojmiasto.pl
504 054 720

Dodaj komentarz