Syndyk w postępowaniu upadłościowym

Rola syndyka w postępowaniu upadłościowym

Pomoc w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej dla Gdańska, Gdyni, Sopotu i okolic Trójmiasta

Syndyk w postępowaniu upadłościowym

Syndyk w postępowaniu upadłościowym pojawia się dopiero na drugim etapie postępowania upadłościowego. O tym, z jakich etapów składa się postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej pisałem TUTAJ. Nie ulega wątpliwości, że z uwagi na charakter czynności podejmowanych przez syndyka, jego rola w postępowaniu jest kluczowa. Gdyby nie syndyk, w wielu przypadkach nie doszłoby bowiem do zaspokojenia wierzycieli, ponieważ to on odpowiada za likwidację majątku dłużnika.

Syndyk w postępowaniu upadłościowym – kto może pełnić tę funkcję?

Funkcja syndyka wiąże się z nie lada odpowiedzialnością. Jego rola jest szczególnie istotna w sytuacji, gdy postępowanie upadłościowe jest prowadzone w trybie uproszczonym. Jakie wymogi musi spełniać osoba, która pełni funkcję syndyka?

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot. SKONTAKTUJ się ze mną wypełniAJĄC formularz kontaktowy.

osoba fizyczna

zdolność do czynności prawnych

Pierwszy wymóg, jaki wobec osoby fizycznej w kontekście pełnienia funkcji syndyka stawia ustawodawca jest posiadanie przez nią pełnej zdolności do czynności prawnej. Wynika to między innymi z tego, że syndyk pełni rolę funkcjonariusza publicznego. Stoi on na straży interesu wierzycieli, w związku z czym musi dawać rękojmie należytego wykonywania wspomnianej funkcji. To syndyk pełni zarząd nad masą upadłości upadłego i to on prowadzi jej likwidację (spienięża ją). Dlatego też wobec osoby syndyka ustawodawca stawia wymogi, które w jak najwyższym stopniu dają gwarancję prawidłowego sprawowania powierzonych mu zadań.

licencja doradcy restrukturyzacyjnego

Kolejnym wymogiem, jaki Prawo upadłościowe stawia wobec syndyka jest posiadanie przez niego licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Natomiast wymogi odnośnie licencji doradcy restrukturyzacyjnego zostały zamieszczone w ustawie o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Zgodnie ze wspomnianą ustawą uzyskanie licencji doradcy restrukturyzacyjnego jest uzależnione od poniższych warunków.

 1. Posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 2. Odpowiednia znajomość języka polskiego. Znajomość ta musi być odpowiednia w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy lub zarządcy.
 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 4. Ukończenie wyższych studiów oraz uzyskanie tytułu magistra lub równorzędnego w państwie, o wspomniałem w pkt 1.
 5. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 6. Zarządzanie majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie, o którym mowa w pkt 1 przez okres co najmniej 3 lat w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję doradcy restrukturyzacyjnego.
 7. Brak karalności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 8. Brak podejrzenia albo oskarżenia o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 9. Brak wpisu do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.
 10. Złożenie z pozytywnym wynikiem egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Sprawiedliwości.

osoba prawna

Funkcję syndyka masy upadłości może również pełnić spółka handlowa. Warunkiem jest, aby jej wspólnicy ponosili nieograniczoną odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, w skład której wchodzą. Syndykiem mogą być również członkowie zarządu, którzy reprezentują spółkę. Definicja spółki handlowej została przez ustawodawcę w art. 1 § 2 kodeksu spółek handlowych. Konkludując, funkcję syndyka mogą więc pelnić również wspólnicy poniższych spólek.

 1. Spółki jawnej.
 2. Spółki komandytowej.
 3. Spółki komandytowo-akcyjnej.
 4. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 5. Prostej spółki akcyjnej.
 6. Spółki akcyjnej.

Spotkanie z syndykiem

Dla wielu osób borykających się z problemami finansowymi spotkanie z syndykiem stanowi ogromne przeżycie. Stres wynika głównie z tego, że nie wiedzą, czego mają się po takim spotkaniu spodziewać. Dlatego też w kolejnych wpisach odniosę się do pierwszego spotkania upadłego z syndykiem. Krótko opiszę jak ono wygląda oraz udzielenia jakich informacji może domagać się syndyk. Mam nadzieję, że dzięki temu chociaż części z Was uda się zaoszczędzić w choćby niewielkim stopniu związanego z tym stresu.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące szeroko pojętej upadłości – zapraszam do kontaktu!

Martin Treder
kontakt@upadlosc-trojmiasto.pl
504 054 720

Dodaj komentarz