Upadłość konsumencka po nowelizacji

Jakie zmiany wprowadzono w upadłości konsumenckiej po nowelizacji z 24.03.2020?

Pomoc w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej dla Gdańska, Gdyni, Sopotu i okolic Trójmiasta

upadłość konsumencka po nowelizacji

Postępowanie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, czyli upadłość konsumencką, wprowadzono w Polsce w 2009 roku. Od tego czasu uległa ona co prawda pewnym zmianom, jednakże najważniejsze z nich weszły w życie 24 marca 2020 r. Co takiego zmieniło się wraz ze wspomnianą nowelizacją Prawa upadłościowego? Dlaczego w powszechnej opinii stanowi ona jedną z kluczowych zmian, dzięki którym osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej łatwiej jest ogłosić upadłość? Postaram się jak najprościej odnieść do tak postawionych pytań.

badanie wniosku o upadłość konsumencką

Stan niewypłacalności

W pierwszej kolejności osoba, która chce ogłosić upadłość konsumencką, musi prawidłowo sporządzić wniosek, a następnie go opłacić. Uiszczenie opłaty sądowej stanowi bowiem warunek, od którego spełnienia sąd uzależnia przystąpienie do rozpatrywania wniosku. Na początkowym jego etapie, przed nowelizacją z 2020 roku sąd badał, czy dłużnik zawinił w doprowadzeniu lub pogłębieniu jego niewypłacalności. Dopiero w przypadku, gdy dłużnikowi takiej winy nie można było przypisać, sąd kontynuował postępowanie. Wraz z nowelizacją z 2020 roku kluczowym warunkiem ogłoszenia upadłości jest natomiast osiągnięcie stanu niewypłacalności przez dłużnika. Kwestię osiągnięcia stanu niewypłacalności szerzej omówię w kolejnych wpisach.

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot. SKONTAKTUJ się ze mną wypełniAJĄC formularz kontaktowy.

Uproszczony tryb postępowania

Kolejną niezmiernie istotną różnicą jest wprowadzenie tak zwanego uproszczonego trybu postępowania upadłościowego prowadzonego wobec osób nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów). Ustawodawca uregulował go w art. 4912 Prawa upadłościowego. Wspomniany tryb będzie miał zastosowanie wobec tych, którzy spełniają dwa zasadnicze warunki. Zgodnie z pierwszym warunkiem nie mogą oni posiadać znacznego majątku (albo nie mają go wcale), a drugim – sprawa nie może być skomplikowana.

upadłość konsumencka po nowelizacji – Umorzenie zobowiązań

umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli

Novum w upadłości konsumenckiej jest wprowadzona w 2020 roku możliwość umorzenia i warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego. Sąd w określonych przypadkach ma więc możliwość, aby umorzyć zobowiązania upadłego, np. w razie trwałej niezdolności do dokonywania jakichkolwiek spłat. Wspomniana niezdolność musi występować przez okres co najmniej 5 lat. W takiej sytuacji uzależnia umorzenie zobowiązań upadłego od spełnienia przez niego określonego warunku. Do umorzenia dojdzie bowiem wtedy, gdy niezdolność upadłego do dokonywania jakichkolwiek spłat będzie trwała przez 5 lat od postanowienia sądu o warunkowym umorzeniu jego zobowiązań. Więcej o warunkowym umorzeniu zobowiązań w kolejnych postach.

Umyślność i rażące niedbalstwo

Przed marcem 2020 roku sąd, ustalając plan spłaty badał, czy upadły umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa doprowadził do powstania lub pogłębienia swojej niewypłacalności. Jeżeli bowiem dopatrzył się tego rodzaju działania upadłego to oddalał wniosek dłużnika. Po nowelizacji uległo to zmianie, ponieważ w razie dopatrzenia się przez sąd wspomnianych zaniechań u upadłego, ustala on plan spłaty na okres od 36 do 84 miesięcy. Niezmiennie, przy ustalaniu planu spłaty sąd bierze pod uwagę zarówno możliwości zarobkowe upadłego, jak i potrzeby jego i osób pozostających na jego utrzymaniu. Istotnym czynnikiem będzie również wysokość niezaspokojonych wierzytelności oraz ocena prawdopodobieństwa zaspokojenia wierzycieli. W najbliższej przyszłości odniosę się nieco szerzej również do tego zagadnienia.

Skrócenie planu spłaty

Przedostatnią z kluczowych zmian, którymi ustawodawca uraczył osoby ubiegające się o upadłość, jest możliwość skrócenia planu spłaty wierzycieli. Do skrócenia dojdzie wtedy, gdy spełnione zostaną 3 podstawowe warunki. Po pierwsze, upadły wykazywał się aktywną postawą przy spłacaniu swoich długów. Drugim kryterium jest obowiązek pokrycia przez upadłego co najmniej 50% wszystkich jego zobowiązań. Ostatni wymóg stanowi okres 6 miesięcy, który musi upłynąć od dnia ogłoszenia upadłości do złożenia wniosku o ustalenie planu spłaty.

Przygotowana likwidacja (pre-pack)

Na koniec dzisiejszego wpisu kilka słów o zatwierdzeniu warunków sprzedaży składników majątkowych o znacznej wartości. Tego rodzaju wniosek dłużnik może złożyć dopiero od nowelizacji z 2020 roku. W tym celu ma prawo wystąpić ze wspomnianym wnioskiem jeszcze przed ogłoszeniem upadłości. Warunkiem jest wpłacenie przez dłużnika na rachunek bankowy sądu wadium, które wynosi 1/10 oferowanej ceny. Dowód uiszczenia wadium załącza się do wniosku. O tym, co jeszcze dłużnik musi załączyć do wniosku dowiecie się w kolejnych wpisach.

upadłość konsumencka po nowelizacji – podsumowanie

Reasumując, zmiany wprowadzone w upadłości konsumenckiej dnia 24 marca 2020 roku są ogromnym ukłonem w stronę dłużników. Nie ulega wątpliwości, że to właśnie te zmiany stanowią kamień węgielny lawiny ogłaszanych w ostatnim czasie w Polsce upadłości. Biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną i gospodarczą w Polsce trzeba jasno powiedzieć, że najbliższe czasy jawią się w pesymistycznych barwach. Zarówno rosnąca inflacja, jak i wzrost cen oraz oprocentowania kredytów stawiają przyszłość Polaków pod znakiem zapytania. Biorąc pod uwagę taki stan rzeczy zachęcam do konsultacji osoby, które borykają się z problemami finansowymi. Szansa na nowy start jest dziś o wiele bardziej prawdopodobna niż kiedykolwiek wcześniej.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące szeroko pojętej upadłości – zapraszam do kontaktu!

Martin Treder
kontakt@upadlosc-trojmiasto.pl
504 054 720

Dodaj komentarz