Upadłość konsumencka w małżeństwie

Upadłość konsumencka małżonka

Pomoc w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej dla Gdańska, Gdyni, Sopotu i okolic Trójmiasta

Upadłość konsumencka w małżeństwie

Na moim blogu odniosłem się już do tego na czym polega ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Często otrzymuję od Was pytania o to co w sytuacji, gdy zadłużony jest małżonek. Czy w takiej sytuacji wystarczy, że upadłość ogłosi wyłącznie jeden z małżonków? Jak w kontekście upadłości kształtuje się odpowiedzialność jednego z małżonków za długi drugiego małżonka? W dzisiejszym wpisie postaram się krótko odnieść do nurtujących Was wątpliwości.

upadłość konsumencka w małżeństwie – wspólność ustawowa

Z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami przeważnie powstaje wspólność majątkowa, zwana również wspólnością ustawową małżeńską. Wspólność ustawowa została uregulowana w art. 31 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Oznacza to, że przedmioty majątkowe, które małżonkowie nabyli w trakcie małżeństwa wchodzą w skład ich majątku wspólnego. Ustawowa wspólność małżeńska, jak wskazuje już sama nazwa, powstaje między małżonkami z mocy prawa. Wspólność ta ma charakter współwłasności łącznej. W trakcie obowiązywania takiej współwłasności małżonkowie nie mogą żądać podziału majątku wspólnego. Małżonkowie nie będą też uprawnieni do rozporządzania udziałem drugiego ze współmałżonków w zakresie, w jakim udział ten przypadłby temu małżonkowi w razie ustania wspólności majątkowej.

Przykład

Przykładem takiej sytuacji będzie pojazd, który małżonkowie nabyli w trakcie obowiązywania wspólności majątkowej. Taki pojazd będzie składnikiem masy majątku wspólnego. Oznacza to, że małżonkowie mają takie same prawo, aby z niego korzystać. Podobnie wtedy, gdy pojazd zostanie sprzedany – małżonkowie będą mieli równe prawa do dysponowania otrzymanymi za niego pieniędzmi. Żadne z małżonków nie będzie mogło ich zabrać – niezależnie od tego, kto o samochód dbał, jeździł nim lub go opłacał.

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot. SKONTAKTUJ się ze mną wypełniAJĄC formularz kontaktowy.

Upadłość konsumencka w małżeństwie – wpływ na małżonka

Małżonkowie rzadko myślą o tym co zrobią, kiedy drugi z małżonków popadnie w długi. Szczerze powiedziawszy nie ma w tym nic dziwnego – w końcu prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Wspierają się w problemach, wspólnie idą przez życie. Niestety jednak zdarza się, że między małżonkami przestaje się układać. Dopiero wtedy, gdy jeden z małżonków popada w długi zaczynają się problemy. Co do zasady małżonkowie ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania zaciągnięte przez drugiego z nich.

Ustrój rozdzielności majątkowej

Wraz z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej między małżonkami powstaje ustrój rozdzielności majątkowej. Stanowi o tym art. 124 Prawa upadłościowego. Co więcej, z chwilą ogłoszenia upadłości majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości. Dotyczy to zarówno osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wcale, jak i tych, którzy są byłymi przedsiębiorcami. Wpływ ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez jednego z małżonków nie będzie ograniczony nawet wtedy, gdy drugi z nich jej nie ogłosił. Wynika to z tego, że majątek wspólny małżonków zgodnie z przepisami wchodzi do masy upadłości w stanie, w jakim był w chwili, kiedy wydano postanowienie o ogłoszeniu upadłości.

Jak już wspomniałem w jednym z poprzednich wpisów, ogłoszenie upadłości oznacza, że do postępowania wkracza syndyk. O tym, kto może zostać syndykiem i jaka jest jego rola w postępowaniu upadłościowym pisałem TUTAJ. Dlaczego o tym wspominam? Główny powód jest taki, że syndyk sprawuje zarząd również nad majątkiem małżonka, który nie ogłosił upadłości. Wynika to właśnie ze wspomnianej wyżej ustawowej wspólności majątkowej. Co w sytuacji, gdy małżonkowie przed ogłoszeniem upadłości przez jednego z nich zawrą umowę rozdzielności majątkowej? Dowiecie się o tym w jednym z kolejnych wpisów. Na marginesie dodam tylko, że tego rodzaju zabiegi mogą się spotkać z nieprzychylnym odbiorem przez sąd. Powodem będzie w szczególności próba pokrzywdzenia wierzycieli upadłego – stanowczo odradzam tego rodzaju zabiegów. A przynajmniej w okresie 2 lat przed ogłoszeniem upadłości.

Jak chronić się przed skutkami upadłości małżonka?

Jeżeli jeden z małżonków ogłosi upadłość, drugi może zgłosić do masy upadłości swoją wierzytelność. Wysokość zgłaszanej wierzytelności odpowiada połowie udziału tego małżonka w majątku wspólnym. Oprócz tego, małżonek może starać się „ochronić” składniki majątku, które służą mu do pracy zarobkowej. Należy pamiętać, że nie mogą to być rzeczy nabyte do majątku wspólnego w ciągu 2 lat przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. Dzięki temu małżonek upadłego może zachować chociaż część z tych składników majątku, które są mu potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej lub zarobkowej.

Te przedmioty, które małżonek upadłego nabył w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku, wejdą w skład masy upadłości. Ustawodawca przewidział pewne wyjątki, np. przedmioty stanowiące jego majątek osobisty. W skład masy upadłości nie wejdą też przedmioty, które małżonek upadłego nabył w drodze spadku.

Na jak długo może zostać waznaczony plan spaty wierzycieli?

WPŁYW UMYŚLNEJ WINY I RAŻĄCEGO NIEDBALSTWA NA PLAN SPŁATY.

Plan spłaty wierzycieli sąd może również wyznaczyć na okres od 36 do 84 miesięcy. Dzieje się tak wtedy, gdy sąd dopatrzy się winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa w doprowadzeniu przez upadłego do osiągnięcia stanu niewypłacalności lub do jego pogłębienia. Co więcej, sąd może w takim wypadku uniemożliwić upadłemu umorzenie tych zobowiązań, które nie zostały przez niego spłacone podczas realizacji planu spłaty. Oznacza to, że po jego zrealizowaniu wierzyciele w dalszym ciągu będą mogli dochodzić zaspokojenia swoich wierzytelności od upadłego.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące szeroko pojętej upadłości – zapraszam do kontaktu!

Martin Treder
kontakt@upadlosc-trojmiasto.pl
504 054 720

Dodaj komentarz