Upadłość konsumencka

O upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot i okolice Trójmiasta

Czym jest upadłość konsumencka?

Na tak zadane pytanie można by odpowiadać godzinami. Jeżeli jednak miałbym udzielić na nie jak najprostszej odpowiedzi powiedziałbym, że jest to po prostu postępowanie sądowe. A ściślej rzecz ujmując szczególny rodzaj postępowania sądowego, którego celem jest oddłużenie. Oddłużenie natomiast polega na tym, że przynajmniej część z długów ulega umorzeniu. Są one więc niejako „odpuszczane” osobie borykającej się z problemami finansowymi.

Upadłość konsumencka – dwa etapy

Odnosząc się nieco bardziej szczegółowo do zagadnienia upadłości konsumenckiej należy w pierwszej kolejności wyróżnić jego dwa etapy. Pierwszy etap to postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Głównym celem tego etapu jest sprawdzenie, czy wnioskujący o upadłość spełnia ku temu warunki. Oznacza to, że sąd w każdym przypadku bada, czy powstały przesłanki, które muszą zaistnieć, aby móc oglłosić upadłość. Drugim etapem jest właściwe postępowanie upadłościowe. Rozpoczyna je wydanie przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a od tej chwili wnioskodawca zmienia się w upadłego. W tej fazie postępowania dochodzi do likwidacji majątku upadłego (o ile taki posiada), to znaczy jego spieniężenia. Po fazie likwidacyjnej następuje faza realizacji planu spłaty wierzycieli. W skrócie oznacza to, że upadłemu zostaje wyznaczony harmonogram spłat, którego musi bezwzględnie przestrzegać. Wynika to z tego, że każdy przypadek niezrealizowania obowiązku spłat przez upadłego może stanowić podstawę do umorzenia postępowania. A tego z całą pewnością chcielibyśmy uniknąć.

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot. SKONTAKTUJ się ze mną wypełniAJĄC formularz kontaktowy.

Likwidacja majątku

Faza likwidacyjna to pierwsza część właściwego postępowania upadłościowego. Postępowania, do którego dochodzi po ogłoszeniu upadłości. Na tym etapie postępowania mamy do czynienia z syndykiem masy upadłości. Masa upadłości to określone składniki majątkowe upadłego, w posiadaniu których był on w chwili ogłoszenia upadłości. Warto w tym miejscu przypomnieć raz jeszcze, że nie zawsze upadły będzie dysponował jakimkolwiek majątkiem. W założeniu likwidacja majątku dłużnika ma na celu doprowadzenie do realizacji planu spłaty wierzycieli. Uzyskane ze sprzedaży majątku środki przeznacza się bowiem na chociażby częściową spłatę wierzycieli. Warto dodać, że co do zasady czynności likwidacyjne przeprowadza syndyk, jednak może on w tym celu umocować upadłego.

Plan spłaty wierzycieli

Drugim etapem właściwego postępowania upadłościowego jest realizacja planu spłaty wierzycieli. Plan spłaty ustala się w oparciu o możliwości zarobkowe upadłego. W sytuacji, gdy upadły nie dysponuje żadnym majątkiem, istnieje możliwość zaspokajania wierzycieli z innych źródeł. Jednym z nich jest np. źródło dochodów upadłego. Plan spłaty wierzycieli to pewnego rodzaju okres próbny, którego prawidłowa realizacja będzie mogła skutkować umorzeniem długów upadłego. Kluczowe w świetle omawianego zagadnienia jest dołożenie przez upadłego należytej staranności zarówno jeżeli chodzi o ujawnienie majątku, jak i o samą realizację planu spłaty. Dopiero w takim wypadku będzie mogło dojść do otrzymania przez upadłego szansy na „nowy start”. Jak już wspomniałem, głównym założeniem postępowania upadłościowego jest umorzenie zobowiązań upadłego. Może do niego dojść jedynie po przeprowadzeniu obu, wyżej wspomnianych faz postępowań. Na marginesie warto w tym miejscu odniesć się do układu na zgromadzeniu wierzycieli, o którym szerzej w kolejnych wpisach.

Długi i wierzyciele

Jedną z kluczowych różnic pomiędzy ogłoszeniem upadłości przez przedsiębiorców a konsumentów są wierzyciele. A ściślej rzecz biorąc ich liczba, która uprawnia do domagania się ogłoszenia upadłości. Ogłoszenie upadłości przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej (a więc nie przedsiębiorcę) jest możliwe nawet przy 1 wierzycielu. Inaczej niż w przypadku przedsiębiorcy, który może ogłosić upadłość wyłącznie wtedy, gdy ma więcej niż 1 wierzyciela. Co prawda w praktyce częściej zdarza się, że osoby borykające się z problemami finansowymi mają więcej niż 1 wierzyciela, jednakże tego rodzaju „ukłon” w stronę zadłużonych bardzo dobrze ozdwierciedla charakter tego postępowania. Przyjmuje się bowiem, że zaspokojenie wierzycieli ma drugorzędne znaczenie względem umorzenia długów przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Co istotne, wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej może złożyć sam wierzyciel. Stanowią o tym art. 8 oraz art. 9 Prawa upadłościowego. Więcej na ten temat dowiecie się z kolejnych wpisów.

kontaktuUpadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot. SKONTAKTUJ się ze mną wypełniAJĄC formularz kontaktowy.

Upadłość konsumencka – co zrobić, żeby ją ogłosić?

Jak już może zauważyliście, ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma bardzo specyficzny charakter. Z jednej strony wydawać by się mogło, że to bardzo skomplikowany, trudny do przejścia proces. Z drugiej natomiast – przy odpowiedniej pomocy osoby, która jest w tej materii bardziej biegła, ogłoszenia upadłości nie należy się obawiać. Oczywiście, powzięcie decyzji o ogłoszeniu upadłości nigdy nie jest łatwe. W pewnym sensie to poważna decyzja, która definiuje następne miesiące, a nawet lata osoby, która się na nią decyduje. Zachęcam do śledzenia dalszych postów na blogu, a w razie jakichkolwiek pytań – do kontaktu!

Martin Treder
kontakt@upadlosc-trojmiasto.pl
504 054 720

Dodaj komentarz