Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot i okolice Trójmiasta

O wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Najogólniej rzecz ujmując wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest pismem procesowym. Oznacza to, że istnieje szereg wymogów, które muszą zostać spełnione, aby został rozpatrzony przez sąd. Wynika to z tego, że ustawodawca nałożył na osobę ubiegającą się o oddłużenie szereg obowiązków co do informacji, jakie muszą zostać zawarte w takim wniosku. Czy sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest skomplikowane? Skąd czerpać wiedzę o tym, jak go napisać?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej na urzędowym formularzu

Z pozoru wydawać by się mogło, że sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości to nic skomplikowanego. Nic bardziej mylnego. Oczywiście zdarzają się przypadki, kiedy dłużnik bierze sprawę w swoje ręce i z powodzeniem samodzielnie ogłasza upadłość. Będą to jednak przeważnie sytuacje, gdy jego sytuacja nie jest skomplikowana. Najczęściej ma wtedy jednego bądź dwóch wierzycieli, a jego dług nie przekracza kilkunastu, maksymalnie kilkudziesięciu tysięcy złotych. Nie ulega jednak wątpliwości, że takie sytuacje występują stosunkowo rzadko. Osoby borykające się z problemami finansowymi często nie posiadają pełnej dokumentacji, na podstawie której należy „odtworzyć” historię zadłużenia. Ponadto notorycznie wręcz wpadają w „spiralę zadłużenia”, ponieważ zaciągając kolejne długi próbują spłacić poprzednie. To właśnie w takich chwilach niezbędna staje się pomoc profesjonalnego prawnika, który poprowadzi ich przez cały proces upadłości.

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot. SKONTAKTUJ się ze mną wypełniAJĄC formularz kontaktowy.

Co zawiera winosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Jeżeli chodzi o samą treść wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, odnosi się do niej art. 4912 ust. 4 Prawa upadłościowego. Każda osoba nosząca się z zamiarem samodzielnego ogłoszenia upadłości konsumenckiej musi zapoznać się z tym przepisem. Podkreślam, że niewywiązanie się z któregokolwiek z obowiązków nałożonych w tym zakresie przez ustawodawcę może mieć bardzo dotkliwe konsekwencje. W szczególności mam tu na myśli zwrot wniosku oraz wezwanie do uzupełnienia jego braków. To z kolei przekłada się na wydłużenie czasu trwania postępowania. Między innymi o tym, ile może trwać postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Gdańsku pisałem TUTAJ. Należy więc pamiętać o tym, aby we wniosku zawrzeć informacje jak poniżej.

Treść wniosku

 1. Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL dłużnika. Jeżeli dłużnik nie posiada numeru PESEL – należy podać inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację. Zgodnie z art. 4912 ust. 5c Prawa upadłościowego przez inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację rozumie się w szczególności numer paszportu i oznaczenie państwa wystawiającego paszport albo numer karty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, albo numer w zagranicznym rejestrze, albo zagraniczny numer identyfikacji lub identyfikacji podatkowej.
 2. NIP dłużnika, jeżeli dłużnik miał taki numer w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku.
 3. Miejsca, w których znajduje się majątek dłużnika.
 4. Okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie.
 5. Aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników.
 6. Spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty.
 7. Spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności. Co istotne, wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania.
 8. Listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych.
 9. Informację o osiągniętych przychodach oraz o kosztach poniesionych na swoje utrzymanie oraz osób pozostających na utrzymaniu dłużnika, w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku.
 10. Informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach.
 11. Informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł.
 12. Oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku.

Gdzie znaleźć wzór wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Jak już wcześniej wspomniałem, wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej sporządza się na urzędowym formularzu. Dobrą wiadomością dla osób, które samodzielnie zamierzają ubiegać się o oddłużenie jest fakt, iż wniosek dostępny jest w internecie. To, jaki wniosek będzie właściwy jest uzależnione od osoby, która będzie go składała. Mogą to zrobić zarówno dłużnik (najczęstszy przypadek), jak i wierzyciel. Oba aktualne wnioski znajdziecie poniżej.

Opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Informacje na temat szeroko rozumianych opłat w sprawach cywilnych zostały zawarte w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Artykuł 76a wspomnianej ustawy stanowi, że od wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej pobiera się opłatę podstawową. Na dzień dzisiejszy, tj. 25 czerwca 2022 roku opłata podstawowa wynosi 30 zł. Na marginesie warto dodać, że opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy wynosi 1000 zł.

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot. SKONTAKTUJ się ze mną wypełniAJĄC formularz kontaktowy.

Sporządzasz wniosek samodzielnie? Zachowaj ostrożność

Brak jest przeszkód do tego, aby osoby zadłużone sporządzały wnioski o ogłoszenie upadłości we własnym zakresie. Nie ulega wątpliwości, że nie wszyscy mogą sobie pozwolić na opłacenie profesjonalnego prawnika. Nie każdy też chce dzielić się z obcymi ludźmi swoimi problemami. To całkowicie zrozumiałe, jednakże w takiej sytuacji należy pamiętać o skrupulatności. Rzetelność jest w kontekście sporządzania wniosku wręcz kluczowa. Sądy bardzo rygorystycznie podchodzą do kwestii należytej staranności w odniesieniu do tego, jak został skonstruowany wniosek. Bardzo istotne jest prawidłowe wskazanie wierzycieli, wysokości wierzytelności, daty wymagalności długów oraz prawidłowe uzasadnienie wniosku. Jakiekolwiek braki w tym zakresie prawie na pewno będą skutkowały zwrotem wniosku i wezwaniem do uzupełnienia jego braków. Zachęcam do śledzenia dalszych postów na blogu, a w razie jakichkolwiek pytań – do kontaktu!

Martin Treder
kontakt@upadlosc-trojmiasto.pl
504 054 720

Dodaj komentarz